Porady

O przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

O przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w MSWiA Z wizytą w Polsce przebywa Nouzha Skalli, Minister Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Królestwa Maroka. Jednym z punktów wizyty

O przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w MSWiA
Z wizytą w Polsce przebywa Nouzha Skalli, Minister Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Królestwa Maroka. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z podsekretarzem stanu w MSWiA, Adamem Rapackim. Tematem spotkania były kwestie związane z handlem ludźmi.

W spotkaniu uczestniczyli również: Elżbieta Radziszewska – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Moha Ouali Tagma – Ambasador Królestwa Maroka w Warszawie, przedstawiciele Departamentu Polityki Migracyjnej oraz Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policji.

Strona polska przedstawiła rozwiązania dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi w szczególności zmuszaniu kobiet do prostytucji. Należy podkreślić, iż problematyka handlu ludźmi jest niezwykle skomplikowana i składa się na nią wiele zagadnień, nie tylko przymusowa prostytucja, ale także zmuszanie dzieci do żebractwa oraz niewolnicza praca. Minister Skalli oświadczyła, że skorzysta z polskich rozwiązań w zakresie zwalczania handlu ludźmi i przemocy wobec kobiet.

Natomiast minister Adam Rapacki podkreślił, iż Polska, spełnia potrójną rolę: kraju pochodzenia ofiar, kraju tranzytowego – rejonu, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz kraju docelowego – do Polski trafia wiele ofiar handlu ludźmi z krajów Europy Wschodniej (Ukrainy, Bułgarii, Rumunii oraz Białorusi).

Minister Rapacki przypomniał, iż przestępstwa związane z handlem ludźmi mają charakter międzynarodowy, dlatego Polska jest sygnatariuszem najważniejszych umów dotyczących zwalczania handlu ludźmi m.in. “Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi ” (uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej), przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r., ratyfikowanego przez Polskę 26 września 2003 r.; decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Walka z procederem handlu ludźmi wymaga współdziałania wielu instytucji państwowych, policji oraz organizacji pozarządowych. W polskiej policji koordynacją działań związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi zajmuje się Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi, Organami Ludzkimi, Pornografią Dziecięcą i Pedofilią w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji. W Polsce od 2004 roku działa również międzyresortowy Zespół do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi. Obecnie w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz organizacji pozarządowych (Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych).

A to już wiesz?  Zmysłowa odsłona paryskiego Fashion Week

Podczas swojej wizyty w Polsce minister Nouzha Skalli spotkała się także z Rzecznikiem Praw Dziecka, Markiem Michalakiem i Zarządem Fundacji La Strada oraz odwiedziła Dom Samotnej Matki w Izabelinie.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8543/O_przeciwdzialaniu_handlowi_ludzmi_w_MSWiA.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy